ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 290/4 หมู่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110  สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบนควน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้รับการถ่ายโอนจากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) เมื่อปี 2544 โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านบนควนในการจัดการการเรียนการสอน และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อปี พ.ศ. 2549

จากนั้นได้ทำการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบนควนมายังศูนย์พัฒนาเด็กแห่งใหม่ และได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานศึกษาที่เป็นจุดเด่นของชุมชนตำบลนาโพธิ์ ซึ่งได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ภายใต้มาตรฐานทางการศึกษา ที่พัฒนาเด็กเล็กให้มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ พัฒนาการทางด้านสังคม พัฒนาการทางด้านสติปัญญา ให้เหมาะสมกับวัย ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมาใช้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก

 

 

สัญลักษณ์ของศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ความหมายของสัญลักษณ์                 ต้นโพธิ์ หมายถึง ให้ความร่มรื่น ร่มเย็น เป็นที่พักอาศัย

สีประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                สีเขียว  หมายถึง ฉลาด เชี่ยวชาญ และสร้างสรรค์ ความบริสุทธิ์

ปรัชญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                สร้างวินัย ใฝ่ใจศึกษา พาร่วมงาน ประสานชุมชน

คำขวัญ                                              เด็กเล็กเบิกบาน พัฒนาการก้าวหน้า ภูมิทัศน์งามตา การศึกษาก้าวไกล

อัตลักษณ์                                           สุขภาพดี มีมารยาท

เอกลักษณ์                                          การไหว้

วิสัยทัศน์                                            พัฒนาให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้าน สร้างเสริมประสบการณ์อย่างสมดุล เพิ่มพูนคุณธรรม

                                                           จริยธรรมและร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน                 

พันธกิจ                                            - มุ่งสู่ความเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

                                                        - เด็กเล็กทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อม มีพัฒนาการอย่างงสมดุล ทั่วทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมละสติปัญญา ก่อนเข้ารับการศึกษาขั้น

                                                           พื้นฐานต่อไป

                                                        - เสริมสร้างเด็กเล็กให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักในประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                                        - สร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีกับผู้ปกครองของเด็กและประชาชนในชุมชน

 

เป้าหมาย                                    

                  เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งการส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่ดี