ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอเรียนเชิญ คณะครู เจ้าหน้าที่ และผูปกครองนักเรียน เข้าร่วมโครงการ “ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ณ วัดควนสุธาราม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.  และตั้งต้นเทียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์