ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมี นางสุพัตรา กรดเสือ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ทั้งนี่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีของชาติและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้มีความกตัญญกตเวทีต่อครู อาจารย์และผู้มีพระคุณ ต่อไป