องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562  – 2 มกราคม พ.ศ. 2563 ร่วมกันขับรถมีวินัย รักษาวินัยจารจรในช่วงเทศกาล ณ ป้อมตำรวจตำบลนาโพธิ์