ขอเชิญผู้ปกครองร่วมโครงการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ในวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป